צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

תקנון שימוש בשירותי תשלום דרך האתר

 1. הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון.
 2. עמוד התשלום באתר המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ (להלן בהתאמה: "המרכז" ו- "עמוד התשלום"), הינו עמוד המופעל על ידי חברת קארדום בע"מ (להלן: "החברה"), שכתובתה הרשומה היא רחוב הרוקמים 26 חולון.
 3. עמוד התשלום מאפשר ביצוע תשלום חובותיו של המשתמש למרכז, בעבור שירותים שקיבל מהמרכז.
 4. יודגש, כי עם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות ביצוע תשלום בעמוד התשלום, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד המרכז ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים להיות מחויב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.
 5. תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את תנאי שימוש אלה ואת מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר המרכז (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר בעמוד התשלום. למעט אם צוין מפורשות אחרת כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: (1) חברות בנות או שותפים עסקיים של המרכז, כולל יורשיהם ונמחיהם; (ב) כל ישות השולטת במרכז; (3) כל ישות הנשלטת על-ידי המרכז; ו-(4) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם המרכז.
 6. המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפי המרכז בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר המרכז לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 7. המרכז, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 8. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון זכר. כמו כן, בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

מצגים והתחייבות המשתמש

 1. בעת ביצוע תשלום באתר – הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע תשלומים במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו יתבצע התשלום.
 2. במידה והינך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 3. הינך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה לפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוק.
 4. אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. בעת שימושך באתר הינך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלים על שימוש זה, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.
 5. הינך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר במטרה לפגוע או בניסיון לפגוע או לשנות את פעולתו התקינה של האתר ו/או עמוד התשלום ו/או השרתים ואו הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המסופקים בו.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה בכל מקרה בו קיימת סיבה המצדיקה פעולה כאמור.

ביצוע תשלום באמצעות עמוד התשלום

 1. החברה מפעילה את עמוד התשלום במטרה לאפשר תשלומים למרכז בעבור שירות שניתן ללקוח.
 2. לצורך ביצוע תשלום באמצעות עמוד התשלום תידרש למסר מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שתמסור, למעט פרטי כרטיס אשראי שלא ישמרו כלל, יישמרו במאגר המידע של המרכז ועל פי הוראות החוק.
 3. בשימוש בעמוד התשלום, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת השימוש באתר (למעט פרטי כרטיס אשראי), יישמר במאגרי המידע של המרכז לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 4. לאחר ביצוע התשלום באמצאות כרטיס האשראי, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. התשלום בפועל יתקבל רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין התשלום מיד עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי.
 5. פרטי פעולת התשלום בעמוד התשלום מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) , המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יעברו על ידינו ו/או על ידי החברה לגורמים חיצוניים, למעט חברות כרטיסי האשראי ו/או המרכז.
 6. שימוש באתר עשוי להיות כרוך בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. יתכן כי בעת רישום קבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות. הינך מצהיר כי תהיה אחראי אופן בלעדי על שמירת הסיסמה לך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח.
 7. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד וישראכרט.

מדיניות ביטול תשלום

 1. במקרה של טעות בתשלום או בפרטי התשלום באמצעות עמוד התשלום יש לפנות למרכז בטלפון 03-5430300.
 1. יודגש כי זכות הלקוח לביטול התשלום תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 ובכפוף למדיניות המרכז כפי שתהא מעת לעת.

אחריות

 1. המרכז אינו אחראי לנזק כלשהו ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח המרכז ו/או לצד ג' כלשהו מתשלום המתבצע באתר ו/או מאי היכולת לבצע את התשלום ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות תשלום המתבצע באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, תשלום המתבצע על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק וכד'.
 2. הלקוח יישא באחריות מלא לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למרכז ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצא באלה.
 3. הלקוח פוטר את המרכז מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. המרכז לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 5. בעת שימוש באתר אתה מבין, כי הנך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא המרכז בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר שולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותנית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין המרכז ועל התשלום בעמוד התשלום במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. המרכז והלקוח מצהירים כי יעשו במיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

הודעות

 1. הודעות מטעם המרכז והחברה עשויות להימסר לך בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד או באמצאות פרסום באתר.