צור קשר 2468*
נגישות
חזרה למעלה

מדיניות הפרטיות של האתר

(להלן – "מדיניות הפרטיות"), מעודכן ליום חמישי ה-22 לפברואר, 2018

מדיניות פרטיות זו, מגדירה כיצד חברת המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ (להלן – "החברה") ועובדיה משתמשים ושומרים על כל מידע שנמסר לחברה על ידי משתמשים באתר האינטרנט שלה בכתובת www.medical-rights.co.il (להלן בהתאמה – "משתמשים" ו- "האתר").

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן חלה ביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים לחברה, במהלך השימוש בשירותי האתר.

 1. כללי
  1. ביקורך באתר והשימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ולאיסוף המידע והשימוש בו, בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.
  2. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת בה תבחר החברה, לפי המוקדם מביניהם. כל שימוש שלך באתר לאחר מתן הודעה כאמור ייחשב לאישור והסכמה לשינוי מדיניות הפרטיות.
  3. כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן.
  4. מדיניות הפרטיות מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. מובהר כי מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.
 2. איסוף מידע אישי
  1. בעת השימוש בשירותי האתר, ייתכן ויוצע לך להזין ולמסור פרטי זיהוי מסוימים, לרבות, אך לא מוגבל, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ת.ז ומספר טלפון (להלן ביחד – "המידע האישי").
  2. ייתכן שפרטי המידע האישי שנמסרו על ידי המשתמשים יאומתו על ידי החברה כנגד מידע אחר שיהיה בידי החברה.
  3. המידע האישי שנמסר על ידי המשתמשים יישמר על ידי החברה במאגר מידע שיירשם בפנקס מאגרי המידע המנוהל לפי חוק הגנת הפרטיות.
  4. אם בחרת למסור מידע אישי לאתר באמצעות חשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (להלן: "רשתות חברתיות"), החברה תהיה רשאית לקבל פרטי מידע אישי שמסרת לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתך (למשל, שמך המלא ותמונתך). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע אישי כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרותיך באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והנך האחראי הבלעדי לבדוק זאת. עם זאת, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לחברה גישה לסיסמתך ברשתות החברתיות.
  5. משתמש רשאי לדרוש כי המידע האישי אודותיו יימחק מהמאגר הרשום של החברה, זאת באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת aharon.k@mzr.org.il לידי אהרון קלנדרוב
 3. איסוף מידע במהלך השימוש באתר
  1. החברה אוספת מידע גם במהלך השימוש של המשתמש בשירותי האתר, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית, הנשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש (להלן: "מידע סטטיסטי"). בהסכמתך למדיניות הפרטיות, הנך מביע את הסכמתך לאיסוף מידע במהלך השימוש כאמור לעיל ומידע סטטיסטי.
 4. השימוש במידע
  1. החברה תשתמש במידע האישי ובמידע הסטטיסטי שייאסף על ידה גם לצורך פעילות האתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו והוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן. לעניין זה, "פעילות האתר" – לרבות האפשרות לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים המוצעים בו; שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר; שינוי ו/או ביטול שירותים ותכנים קיימים באתר; התאמת מודעות ו/או הצעות שיוצגו למשתמשים בעת הביקור באתר בהתאם לתחומי התעניינות של המשתמש הרשום, וכיוצ"ב.
  2. החברה עשויה להשתמש במידע האישי לצורך שמירה ואחסון עבור פניות עתידיות.
  3. מעת לעת החברה עשויה להשתמש במידע שלך כדי ליצור איתך קשר כדי להציע לך שירותים, למטרות שירות לקוחות או מחקרי שוק. החברה עשויה לפנות אליך באמצעות פקס, דואר ישראל, טלפון, מסרונים, דואר אלקטרוני או כל אמצעי התקשרותי אחר.
  4. החברה עשויה להשתמש במידע הזה כדי להציע לך פרסום ממוקד, מוצרים ושירותים מותאמים-אישית, ואולי גם להתאים אישית את האתר ואת מודעות הפרסום באתר על פי הרגלי הביקור שלך באתר, הצרכים והרצונות שלך.
  5. השימוש במידע סטטיסטי נועד אך ורק לצרכי מחקר וניתוח, וכן שיפור חווית המשתמש במהלך הגלישה באתר ושימוש בשירותים המוצעים באתר.
  6. בעת השימוש בשירותים מסוימים המוצעים באתר, ייתכן שתתבקש לתת את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני, לרבות "דבר פרסומת", כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת מהאתר, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בך מהסכמתך, וזאת על-ידי לחיצה על קישור "הסר" בגוף ההודעה שקיבלת, או על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת: aharon.k@mzr.org.il  לידי אהרון קלנדרוב,  לאחר קבלת הבקשה, המידע האישי הדרוש לצורך פעילות האתר יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך באמצעות דואר אלקטרוני.
 5. מסירת מידע לצד שלישי –
  1. החברה לא תמסור ו/או תמכור מידע אודות המשתמשים לצד שלישי כלשהו, אלא בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות להלן:
   1. החברה קיבלה את הסכמת המשתמש למסירת המידע, לרבות האמור בסעיף 4.6 לעיל;
   2. הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות;
   3. מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;
   4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש האתר לבין החברה ו/או מי מטעמה;
   5. במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר, תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 6. שימוש ב"עוגיות" (Cookies)
  1. ייתכן והחברה תשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.
  2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies", או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.
 7. אבטחת מידע
  1. החברה רואה באבטחת המידע בכלל, ובאבטחת מידע אישי של המשתמשים בפרט, נושא בעל חשיבות מרכזית, והיא משקיעה משאבים רבים, כדי לשמור על סודיות ופרטיות המידע.
  2. החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לה אחראיות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי החברה.
 8. זכות לעיין במידע
  1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ע-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  2. פנייה כזאת יש להפנות ל- aharon.k@mzr.org.il לידי אהרון קלנדרוב או באמצעות פקס מס' 03-5430303.
  3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע משמש לצורך פנייה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש במכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.