חזרה למעלה

חוק לרון

מהו חוק לרון, מהם עיקריו, איזה רציונל עומד מאחוריו וכיצד הוא מעודד שילוב נכים בעבודה? כל אדם עם נכות צריך להכיר את החוק הזה על מנת ליהנות מפירותיו – לפיכך ריכזנו כאן מידע שימושי שחשוב לדעת ולהסתייע בו.

חוק לרון – מהו ומה הרציונל העומד מאחוריו

חוק לרון, הידוע גם בכינוי "החוק לשילוב נכים בעבודה" הינו תיקון מס' 109 בפרק ט' (ביטוח נכות) של חוק הביטוח הלאומי. החוק המתבסס על רעיון שילובם של מקבלי קצבאות נכות בשוק העבודה, מספק מחד שיפור בתנאיהם של אנשים עם נכויות שיוצאים לעבודה, ומאידך אינו פוגע בזכויותיהם של נכים שאינם עובדים.

חוק לרון בא לתת מענה הולם לשאלה: כמה מותר להרוויח למקבלי קצבת נכות. לפני חקיקתו, קצבת הנכות נשללה מאנשים שיצאו לעבוד באופן מלא גם כשהיו זכאים לה. החוק בא לתקן את המציאות הזו, ולאפשר לאנשים עם מוגבלות, שמעוניינים להשתלב בשוק העבודה, להמשיך לקבל קצבת נכות כללית, כך שההכנסה הכוללת מהשכר והקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מההכנסה הנובעת מהקצבה בלבד.

מאחורי הגיית החוק עומד הרציונל כי עצם יציאתו של אדם עם נכות לעבודה, תוכיח את עצמה כמשתלמת. הדבר יעודד עוד ועוד אנשים עם נכויות להשתלב במקומות עבודה שמתאימים להם, על כל המשמעויות החיוביות הנגזרות מכך – להם ולחברה.

הרקע לחקיקת החוק ופעילות ועדת לרון

חוק לרון נחקק ב-1 באוגוסט 2009 בעקבות המלצות ועדת לרון, שהוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. הוועדה התכנסה לאחר מאבק הנכים המפורסם שהתחולל בשנים 1999 – 2002, ואשר העלה את נושא קצבאות הנכים למודעות ולסדר היום הציבורי.

איש קורא במילון מונחים עבה

 

בשנת 2005, לאחר בחינת זכויות מקבלי הקצבאות, הוועדה פרסמה את דו"ח לרון – "דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה". מסקנת הדו"ח הייתה כי ההתייחסות למקבלי קצבאות במסגרת חוק ביטוח לאומי, חוסמת בפניהם את ההשתלבות במעגל העבודה שכן הם חוששים מפגיעה בביטחונם הכלכלי. ועדת לרון הציגה תשע המלצות, אך המלצה אחת בלבד יושמה באמצעות חוק לרון – רפורמה בשיטת תשלום הקצבאות. הוועדה הציעה שיטה, לפיה תשלום קצבת הנכות הכללית ליוצאים לעבודה לא יבוטל, אלא יופחת הדרגתית, באופן שהכנסתו הכוללת של מקבל הקצבה תמשיך ותגדל ככל שתגדל הכנסתו מעבודה, עד לרמת שכר הקרובה לשכר הממוצע במשק.

עיקרי החוק

חוק לרון מתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים:

  1. ככל שאדם הזכאי לקצבת נכות ישתכר יותר מעבודתו – כך הכנסתו הכוללת (קצבת נכות + הכנסה מעבודה) תהא גדולה יותר. עיקרון זה ביטל את השיטה שקדמה לחוק לרון, לפיה זכאים לקצבת נכות נפגעו כלכלית והפסידו כספים ברגע שיצאו לעבוד. בעקבות חוק לרון טבלה של הביטוח הלאומי מציגה את סכומי הקצבה לפי הכנסות מעבודה.

כאן המקום לציין כי עם חקיקת החוק ב-2005, שולמה קצבת עידוד במקום קצבת נכות, ואילו בשנת 2017 קצבת עידוד חוק לרון בוטלה והוחלפה בקצבת הנכות.

  1. באשר לדרגת אי כושר יציבה שנקבעה ע"י ביטוח לאומי חוק לרון קובע כי זו לא תופחת או תישלל בשל הגדלת ההשתכרות מעבודה. יתרה מזאת, החוק גורס כי המוסד לביטוח לאומי לא יוכל להזמין את בעל דרגת אי הכושר לבדיקה מחודשת של כושר השתכרותו רק מכיוון שהחל לעבוד. המוסד רשאי לבחון מחדש את הסטטוס של אדם כזה אך ורק בשני מצבים: האחד – במקרה של הסתרת עובדות, דהיינו אם התגלו עובדות חדשות הנוגעות במצבו הרפואי של האדם או בכושר ההשתכרות שלו. הש

    ני – כאשר חל שיפור משמעותי במצבו הרפואי של הזכאי בעקבות טיפול מהותי, באופן שמפחית את אחוזי הנכות לרמה שאינה מזכה כלל בקצבת נכות.

  2. נקבעו ארבע דרגות אי כושר: 100%, 74% , 65%, 60%.
  3. אדם שזכאי לקצבת נכות והפסיק לקבלה מכיוון שהתחיל לעבוד או כתוצאה מעליית הכנסותיו מהעבודה – יזכה לרשת ביטחון שתגן עליו במהלך שלוש שנים. המשמעות היא כי אם יפסיק לעבוד או שהכנסותיו ירדו שוב במהלך שלוש שנים מהיום בו הפסיק לקבל את קצבת הנכות – הוא יוכל לשוב ולקבלה ללא צורך לזמנו לבדיקה מחודשת.
  4. עם היציאה לעבודה לא תופסק הזכאות להטבות נלוות.

החלת החוק – לא תמיד אוטומטית

חוק לרון אינו חל אוטומטית על כל מי שזכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. אם האדם הנכה התחיל לקבל את קצבת הנכות שלו לאחר כניסת החוק ב-1 באוגוסט 2009 – החוק יחול עליו באופן אוטומטי. לעומת זאת, החוק לא יחול אוטומטית על אדם שהתחיל לקבל את הקצבה ועבד בשכר לפני מועד כניסת החוק. אדם כזה ימשיך לקבל את הקצבה לפי הכללים הישנים, אלא אם יפנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה להח

יל עליו את החוק, ובקשתו תתקבל.

חוק לרון מלכודת? כנראה שלא

לאורך השנים, אנשים רבים שמקבלים קצבת נכות, נרתעים מלצאת לעבוד, מחשש כי באמצעות חוק לרון ביטוח לאומי עלול לטמון להם מלכודת, ובסופו של דבר הכנסתם תיפגע. נראה כי התפיסה של "חוק לרון מלכודת" יסודה יותר בחוסר הבנה ובפחד, וכי אין סכנה ממשית בחוק. חשש משמעותי מהחוק נבע בעבר בהתייחס לסעיף קצבת העידוד שנכלל בו, אך זה כאמור בוטל בשנת 2017, כך שחשש זה אינו רלוונטי. יחד עם זאת, יש עדיין כאלה שיהססו לצאת לעבודה תוך הסתמכות על חוק לרון, כיוון שבתנאים מסוימים המוסד לביטוח לאומי רשאי לזמן מקבלי קצבאות לוועדה רפואית שתבדוק מחדש את דרגת אי כושר העבודה שלהם. בשורה התחתונה, נראה כי חוק לרון אינו טומן בחובו מלכודת אלא מזמן יתרונות משמעותיים לאנשים עם מוגבלויות, שמאז החלתו מציאות חייהם השתפרה משמעותית בהקשר של שילוב חברתי ומימוש עצמי.

עזרה מקצועית להחלת חוק לרון – סיפור מקרה

צ'רלין אלכסנדר, בן 61, עולה חדש, רכש השכלה אקדמאית לפני עלייתו ארצה, ועבד כמתורגמן וכמורה. כאן בישראל, מאמציו למצוא עבודה בתחומי עיסוקו לא צלחו, ולפיכך החל לעבוד כפועל ייצור במפעל. בשלב מסוים, עקב קושי בראייה ובהפעלת ידיו, הועבר לעבוד כשומר עד שפוטר. במשך השנים מאז עלייתו ארצה, אלכסנדר רכש שפה בסיסית בלבד, והשכלתו כמורה ומתורגמן לא סייעה בהתאקלמותו במדינה

. עובדה זו התווספה למחלותיו, גילו, השכלתו ותסמונת הדיכאון הממושך ממנה סבל, וכל אלה יחד הפחיתו לאפס את סיכוייו למצוא עבודה ולפרנס את עצמו בכבוד.

פקיד השיקום שבחן את אלכסנדר ציין בחוות דעתו כי הלה מסוגל לעבוד בעבודה מלאה בתנאים מיוחדים, כלומר: עבודה קלה שאינה מלחיצה, ושיש בה אפשרות לארוחות סדירות.

עפ"י חוק לרון, קצבת נכות כללית משולמת למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע בכושרו להשתכר למחייתו ב-50% לפחות. צוות לבנת פורן שליווה את אלכסנדר, הסיק מדברי פקיד השיקום, כי אין ספק שכושרו להשתכר צומצם בעקבות הליקויים הרפואיים שלו – אין ביכולתו לעבוד בעבודות פיזיות בשל הרעד בידיו, אין ביכולתו לעבוד בשמירה בשל מצבו הדיכאוני המתמשך, ואין ביכולתו לנהוג בשל ליקוי הראייה והגבלה שיש לו בתנועות הצוואר. הפרשנות בהתייחס לחוק לרון הייתה, שיש לראות את אלכסנדר כמי שכושרו להשתכר צומצם משמעותית עקב ליקוייו הרפואיים, ולכן החוק חל עליו. זוהי רק דוגמה אחת לסיוע מטעם מומחי לבנת פורן, ששינה את כל תמונת המציאות עבור אדם עם מגבלות.

אנחנו כאן כדי לספק סיוע במימוש זכויות רפואיות

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות

הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.

הלב בלוגו של לבנת פורן