top of page

נפגעי עבודה

ביטוח לאומי

נפגעי עבודה מידע כללי


פגיעה בעבודה היא תאונה או מחלה שקרתה תוך כדי ועקב העבודה. ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות עובדים אשר נפגעו בעבודתם עקב: תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

על פגיעה בעבודה משלם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים.

אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפנייה יופיע.

נפגעתם בעבודה - מה עושים עכשיו?

תביעה לנכות מעבודה מתחילה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה או במחלה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

אל התביעה יש לצרף את כל התיעוד המעיד על הנזק שנגרם לעובד אשר קשור לפגיעה, לרבות תיעוד מגבלות תפקודיות ורפואיות, שעשוי לסייע לביסוס הפניה.

לפיכך, במקרים בהם המעסיק מגיש את התביעה בשם העובד, חשוב שהעובד עצמו יהיה מעורב, יבדוק מה נכתב במסגרת טופס תביעה לנכות מעבודה, ויוודא שכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לתביעה.

זכויות נפגעי עבודה 

תאונת עבודה

לאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה יש להוכיח קשר סיבתי לעבודה, ביטוח לאומי יבחן ויקבע אם אכן מדובר בתאונת עבודה ואיזה נזק נגרם לעובד במסגרתה. במידה והעובד נעדר מעבודתו בגין התאונה והמציא תעודה רפואית לנפגע בעבודה המעידה על כך, המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה שאושרו עבור ימי המחלה לתקופה של עד 91 ימים לאחר התאונה. כל תקופת היעדרות מעבר לכך תידון במסגרת ועדה רפואית.

עם הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה, ניתן להגיש תביעה לדרגת נכות מעבודה. זו תוגש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים והנחוצים. בשלב הבא, ביטוח לאומי יזמן את הנפגע לעמוד בפני ועדה רפואית, שתבדוק אותו ותקבע על פי ממצאי הבדיקה אם נותרה לו נכות עקב התאונה, והאם מדובר בנכות קבועה או זמנית. כמו כן, רופא הוועדה יקבע מהי דרגת הנכות בהתאם לספר הנכויות של ביטוח לאומי. בהתאם לקביעת דרגת הנכות, תיקבע גם קצבת הנכות שתשולם לנפגע – זמנית או קבועה.


מחלת מקצוע


מחלת מקצוע היא מחלה בה העובד חלה עקב תנאי עבודתו והיא מופיעה ברשימת מחלות המופיעה  גם בתקנות הביטוח הלאומי. על מנת לקבל פיצוי או קצבה מביטוח לאומי, ראשית על המוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה כמחלת מקצוע שנגרמה מתנאי העבודה. לשלב זה חשיבות רבה למסמכים הרפואיים, חוות הדעת הרפואית מקצועית והנימוקים הרפואיים שקושרים בין הפגיעה לבין תנאי העבודה. ללא הכרה, לא ניתן להתקדם לשלב קביעת אחוזי הנכות ולקבל פיצוי כספי.

 

קצבת נכות או מענק נכות

התביעה לקביעת דרגת הנכות תטופל לאחר ההכרה וההגשה של התביעה לדמי פגיעה.

הפיצוי או הקצבה יקבעו בהתאם לשכר הממוצע של העובד שלושה חודשים לפני תאריך הפגיעה.


מענק נכות יחושב כך: 

75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X 43 קצבאות X אחוזי הנכות שנקבעו (10%-19%)


קצבת נכות:

75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X אחוזי הנכות שנקבעו (מעל 20%)

פיצוי או קצבת נפגעי עבודה

אדם שהוכר כנפגע עבודה ונקבעה לו דרגת נכות מזכה – כלומר החל מ-10% נכות, עשוי להיות זכאי לפיצוי או קצבת נפגעי עבודה. הפיצוי של נפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.


פיצוי חד פעמי המשולם עבור נפגעי עבודה - ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-10% ועד 19% נכות. הפיצוי של נפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה כפול אחוזי הנכות שהוכרו כפול 43 קצבאות (ראה הסבר).


מענק הנכות = 43 חודשים  x  אחוזי הנכות שהוכרו  x  75%  x  ממוצע השכר בשלושת החודשים.


קצבת נכות מעבודה המשולמת בגין תאונות עבודה / פגיעה בעבודה- תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות בשיעור 20%  ומעלה (עקב תאונת עבודה).

הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע של נפגע העבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה במכפלת אחוזי הנכות.


למחשבון נפגעי עבודה לחץ כאן >>

בתהליך תביעה לנכות מעבודה חשוב להסתייע בגוף מקצועי למימוש זכויות רפואיות!

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!פגיעה בעבודה היא תאונה או מחלה שקרתה תוך כדי ועקב העבודה. ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות עובדים אשר נפגעו בעבודתם עקב: תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

על פגיעה בעבודה משלם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים.

אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפנייה יופיע.


נפגעתם בעבודה - מה עושים עכשיו?

תביעה לנכות מעבודה מתחילה בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה או במחלה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

אל התביעה יש לצרף את כל התיעוד המעיד על הנזק שנגרם לעובד אשר קשור לפגיעה, לרבות תיעוד מגבלות תפקודיות ורפואיות, שעשוי לסייע לביסוס הפניה.

לפיכך, במקרים בהם המעסיק מגיש את התביעה בשם העובד, חשוב שהעובד עצמו יהיה מעורב, יבדוק מה נכתב במסגרת טופס תביעה לנכות מעבודה, ויוודא שכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לתביעה.


זכויות נפגעי עבודה 

תאונת עבודה

לאחר הגשת טופס תביעה לנכות מעבודה יש להוכיח קשר סיבתי לעבודה, ביטוח לאומי יבחן ויקבע אם אכן מדובר בתאונת עבודה ואיזה נזק נגרם לעובד במסגרתה. במידה והעובד נעדר מעבודתו בגין התאונה והמציא תעודה רפואית לנפגע בעבודה המעידה על כך, המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי פגיעה שאושרו עבור ימי המחלה לתקופה של עד 91 ימים לאחר התאונה. כל תקופת היעדרות מעבר לכך תידון במסגרת ועדה רפואית.

עם הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה, ניתן להגיש תביעה לדרגת נכות מעבודה. זו תוגש בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים והנחוצים. בשלב הבא, ביטוח לאומי יזמן את הנפגע לעמוד בפני ועדה רפואית, שתבדוק אותו ותקבע על פי ממצאי הבדיקה אם נותרה לו נכות עקב התאונה, והאם מדובר בנכות קבועה או זמנית. כמו כן, רופא הוועדה יקבע מהי דרגת הנכות בהתאם לספר הנכויות של ביטוח לאומי. בהתאם לקביעת דרגת הנכות, תיקבע גם קצבת הנכות שתשולם לנפגע – זמנית או קבועה.


מחלת מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה בה העובד חלה עקב תנאי עבודתו והיא מופיעה ברשימת מחלות המופיעה  גם בתקנות הביטוח הלאומי. על מנת לקבל פיצוי או קצבה מביטוח לאומי, ראשית על המוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה כמחלת מקצוע שנגרמה מתנאי העבודה. לשלב זה חשיבות רבה למסמכים הרפואיים, חוות הדעת הרפואית מקצועית והנימוקים הרפואיים שקושרים בין הפגיעה לבין תנאי העבודה. ללא הכרה, לא ניתן להתקדם לשלב קביעת אחוזי הנכות ולקבל פיצוי כספי.

 

קצבת נכות או מענק נכות

התביעה לקביעת דרגת הנכות תטופל לאחר ההכרה וההגשה של התביעה לדמי פגיעה.

הפיצוי או הקצבה יקבעו בהתאם לשכר הממוצע של העובד שלושה חודשים לפני תאריך הפגיעה.


מענק נכות יחושב כך: 

75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X 43 קצבאות X אחוזי הנכות שנקבעו (10%-19%)


קצבת נכות:

75% מהשכר הממוצע לפני הפגיעה X אחוזי הנכות שנקבעו (מעל 20%)


פיצוי או קצבת נפגעי עבודה

אדם שהוכר כנפגע עבודה ונקבעה לו דרגת נכות מזכה – כלומר החל מ-10% נכות, עשוי להיות זכאי לפיצוי או קצבת נפגעי עבודה. הפיצוי של נפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה.


פיצוי חד פעמי המשולם עבור נפגעי עבודה - ישולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות מ-10% ועד 19% נכות. הפיצוי של נפגעי עבודה יחושב לפי 75% מהשכר הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה כפול אחוזי הנכות שהוכרו כפול 43 קצבאות (ראה הסבר).


מענק הנכות = 43 חודשים  x  אחוזי הנכות שהוכרו  x  75%  x  ממוצע השכר בשלושת החודשים.


קצבת נכות מעבודה המשולמת בגין תאונות עבודה / פגיעה בעבודה- תשולם לנפגע עבודה בעל דרגת נכות בשיעור 20%  ומעלה (עקב תאונת עבודה).

הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר הממוצע של נפגע העבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה במכפלת אחוזי הנכות.


למחשבון נפגעי עבודה לחץ כאן >>
בתהליך תביעה לנכות מעבודה חשוב להסתייע בגוף מקצועי למימוש זכויות רפואיות!

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

אנחנו כאן בשבילכם 

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בפנייתכם לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לכם עקב המצב הרפואי שלכם. כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לכם בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידכם.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

  • הודעה
  • white phone
  • ווטסאפ
bottom of page